Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies oraz ich usuwania w swojej przeglądarce.

OK, akceptuję.
Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa

Ogólne warunki uczestnictwa

OGÓLE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne „SUDETY” z siedzibą: 58-540 Karpacz, ul. Karkonoska 12c. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru nr 64/Z/1999 oraz gwarancję bankową w BZ WBK S. A. organizatora i pośrednika (grupy pierwszej, drugiej i czwartej).

2. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika, na wycieczkach zagranicznych ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW. Biuro ubezpiecza uczestników wycieczek w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51. Umowa i warunki ogólne ubezpieczenia są do wglądu w siedzibie biura. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta. Klient może dodatkowo ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy.

3. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Administratorem danych osobowych uczestników wycieczek jest Biuro Turystyczne „SUDETY”. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy.

5. Program, cenę, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępów podano w ofercie biura. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępów uczestnicy opłacają we własnym zakresie.

6. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% ogólnej kwoty nie później niż 2 dni przed wyjazdem.

7. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż trzy dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta – organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł z realizacją umowy. Do 24 godzin przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w imprezie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany telefonicznie w terminie nie krótszym niż dzień przed imprezą. Brak akceptacji przez klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

9. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

10. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w trakcie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem te. +48 75 76 19 854.

11. Uczestnik odpowiada materialnie wobec Biura Turystycznego „SUDETY” za szkody powstałe z jego winy.

12. Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.

13. Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksymalnie 15 minut na uczestników nie przybyłych na wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się na miejscu zbiórki powinny dotrzeć na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem.

14. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki lub jej odwołania.

15. Niewykorzystanie przez uczestnika wszystkich świadczeń objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub zażądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.

16. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od doręczenie reklamacji.

17. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Galeria zdjęć